Wednesday, May 30, 2012

Wednesday, May 23, 2012

1st Altering Altarpiece Present

2008 Installationv
v
V
V

PLAY
^
^
^

*

Detail views


Alternate installations views
Friday, May 4, 2012